Specjaliści

  • 21
  • Sep
    2022
W roku szkolnym 2022/23 dzieci z naszego przedszkola zostały objęte opieką specjalistów: logopedy, pedagoga specjalnego i psychologa. Zakres pracy specjalistów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 
Godziny pracy specjalistów w naszej placówce:
Logopeda mgr Ksenia Sulowska – Rup
Poniedziałek 9.00-11.30
Środa 8.00-11.30
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 8.00-11.00
 
Pedagog specjalny mgr Katarzyna Duda
Poniedziałek 7.30-9.30    
Wtorek 11.00-15.00        
Środa 13.40-15.40
Czwartek12.40-15.40      
Piątek 12.00-14.30
 
Psycholog mgr Jadwiga Mroczek
Wtorek 7.30-10.00           
Środa 1 i 3 tydzień m-ca 7.30-11.30, 2 i 4 tydzień m-ca 11.30-15.30
Piątek 7.30-9.30
Spotkania ze specjalistami prosimy wcześniej umawiać telefonicznie.
 
 
 
mgr Ksenia Sulowska – Rup - logopeda
W zakres opieki logopedycznej w naszym przedszkolu wchodzi:
 
1. Diagnoza logopedyczna - diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci.
2. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną i artykulację: - ćwiczenia oddechowe, - ćwiczenia fonacyjne, - ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (język, wargi, podniebienia miękkie, żuchwę), - ćwiczenia połykania, - ćwiczenia ogólnej percepcji słuchowej i słuchu fonemowego, - ćwiczenia logorytmiczne.
3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji dyslalii, składające się z następujących etapów: - wywołania prawidłowego wzorca artykulacyjnego danego fonemu, - automatyzacji, czyli utrwalenia nowo wypracowanych realizacji na materiale językowym w sylabach, logotomach, w nagłosie, wygłosie i śródgłosie wyrazów, w połączeniach wyrazowych, konstrukcjach zdaniowych oraz dłuższych formach narracyjnych; etap automatyzacji kończy się właściwą realizacją fonemu w mowie spontanicznej.
 4. Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka poprzez: - wzbogacanie słownika czynnego i biernego (tworzenie synonimów i antonimów, zdrobnień i zgrubień, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek słownych, zapamiętywanie zdań, rymowanek, wierszyków), - kształtowanie twórczej aktywności słownej i rozwijanie mowy opowieściowej (opowiadanie własnymi słowami krótkich tekstów, ilustracji, historyjek obrazkowych, układanie rymów, zagadek, posługiwanie się poprawną polszczyzną), - poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, - programowanie kompetencji językowych poprzez ćwiczenia i usprawnianie lewej półkuli mózgu: ćwiczenie sekwencji i szeregów tematycznych i atematycznych, doskonalenie procesów myślowych (operacji klasyfikowania, porównywania, abstrahowania, uogólniania, wnioskowania przez analogię i myślenia przyczynowo–skutkowego), - utrwalanie poprawnych form fleksyjnych i składniowych, - ćwiczenie integracji wzrokowo – słuchowo –kinestetycznej, - rozwijanie percepcji, pamięci oraz uwagi wzrokowej i słuchowej, - doskonalenie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała, - usprawnianie techniki czytania i pisania.
 5. Terapia zaburzeń płynności mówienia obejmująca: - ćwiczenia aparatu oddechowego i oddechowo-fonacyjnego, mające na celu zwiększenie pojemności życiowej płuc, wydłużenie fazy wydechowej, wypracowanie umiejętności ekonomicznego gospodarowania powietrzem podczas mowy i synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi, a także wyćwiczenie całościowego (piersiowo- brzusznego) toru oddechowego i podparcia oddechowego, - technikę przedłużonego mówienia, - technikę delikatnego startu mowy.
 
mgr Katarzyna Duda – pedagog specjalny

Zadaniem pedagoga specjalnego jest poznanie indywidualnych potrzeb dzieci, analizowanie przyczyn niepowodzeń przedszkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.                           
Pedagog specjalny zajmuje się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, stara się organizować opiekę i pomoc materialną dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje z instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie. Prowadzi zajęcia plastyczne w oparciu o arteterapię, razem z dziećmi maluje, rysuje, lepi z gliny i czaruje świat na kolorowo. Na zajęciach każdy ma szansę poczuć sztukę wszystkimi zmysłami.
 
Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga specjalnego gdy:
- Niepokoi Cię zachowanie dziecka
- Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
- Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu 
- Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
- Masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić
- Szukasz pomocy
 
Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości!
 
mgr Jadwiga Mroczek – psycholog
 

Psycholog w przedszkolu obejmuje swoją opieką dzieci ze wszystkich grup wiekowych, służy pomocą i wsparciem rodzicom i wychowawcom.
 
 
Do zadań psychologa należy min.:
- Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
- Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
- Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
- Obserwacja funkcjonowania dziecka sytuacjach życia przedszkolnego;
- Prowadzenie z dzieckiem indywidualnych zajęć stymulujących rozwój;
- Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dziecka rozpoznawania i wspieranie jego mocnych stron;
- Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP;
- Przygotowywanie dokumentacji do dalszej diagnostyki i na potrzeby instytucji
- Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
 
              
Panie specjalistki w swojej pracy gwarantują dyskrecję, uwagę i życzliwe zajęcie się sprawą.
 
Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami.