Koncepcja pracy Przedszkola Nr 3

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Nr 3 w Stalowej Woli na lata 2014 - 2019

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby edukacyjne dzieci oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. Buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Promuje zdrowie, optymizm i zachowania przyjazne przyrodzie. Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Dzieci aktywnie i twórczo nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 • Mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
 • Wszyscy pracownicy placówki współdziałają ze sobą, tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach oparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.
 • Rodzice są sprzymierzeńcami i sojusznikami przedszkola, wspólnie dążącymi do celu, jakim jest dobro dziecka.

PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI:

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości.

Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Katalog wartości obejmuje: dobro i zło, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA:

Dziecko kończące przedszkole:

posiada:
 • podstawową wiedzę o świecie,
 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • umiejętność odróżniania dobra od zła,
 • odporność na stres,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 przestrzega:
 • podstawowych wartości,
 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm

 dostrzega i szanuje:
 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne

 nie obawia się:
 • wyrażać własne uczucia,
 • wygłaszać własne opinie,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • prosić o radę lub pomoc.

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA:

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje i diagnozy pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • do konstruowania zajęć,
 • indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek, jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

SYSTEM WPAJANYCH WARTOŚCI:

Twórczość
– dziecko wyzwala swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera twórczość innych i potrafi ja odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich działaniach.

Wytrwałość
– podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach.

Doskonałość
– dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.

Szczęście
– praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.

Odwaga
– swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.

Piękno
– dostrzega wartości w sztuce (literatura, plastyka, muzyka, taniec) i w sporcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM:

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

Realizacja zadań ma następujące formy:
 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:
 • uczestniczenie w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
 • uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
 • badanie losów absolwentów.

Współpraca z innymi instytucjami:
 • Z organami nadrzędnymi: Urząd Miejski, Kuratorium Oświaty – udział w akcjach i przedsięwzięciach, programach.
 • Komendą Policji - pogadanki, zasady prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym, pokazy dla dzieci.
 • Strażą Pożarną - zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.
 • Biblioteką Miejską - zwiedzanie biblioteki, wypożyczanie książek, wspólne głośne czytanie, lekcje biblioteczne.
 • Nadleśnictwem Rozwadów – wycieczki do lasu na ścieżkę edukacji ekologicznej, spotkania z leśnikami, pogadanki o treści ekologicznej.
 • Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną - konkursy plastyczne, akcje i programy prozdrowotne, edukacyjne.
 • Domem Kultury – udział w corocznych konkursach, uczestnictwo w spotkaniach teatralnych, kinowych, muzycznych, udział w uroczystościach organizowanych na terenie miasta, prezentowanie przez dzieci przedstawień, umiejętności tanecznych, wokalnych, zwiedzanie wystaw.
 • Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli – zwiedzanie wystaw, udział w zajęciach.
 • Rzemieślnikami, zakładami pracy, bankami, prywatnymi przedsiębiorstwami – poznawanie miejsc pracy naszego środowiska.
 • Gazetami lokalnymi – prezentowanie naszych działań w prasie lokalnej, informowanie o aktualnych ciekawych imprezach i umieszczanie notatek na ich temat.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Akcja Sprzątanie świata
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Andrzejki
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Jasełka
 • Bal karnawałowy
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem
 • Święto Wiosny
 • Święto Ziemi
 • Święto Rodziny
 • Przedszkolna Olimpiada Sportowa
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste pożegnanie przedszkola

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM:

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, nauki języka angielskiego. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć tak, aby dzieci były aktywne i radosne.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

PROMOCJA PLACÓWKI:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 • upowszechnianie działań placówki w różnych folderach,
 • informowanie rodziców o znaczeniu edukacji przedszkolnej w życiu dziecka,
 • prowadzenie kroniki przedszkola, gazetki przedszkolnej, strony internetowej placówki
 • prezentowanie osiągnięć  dzieci w realizowanych projektach,
 • prezentowanie zdolności i umiejętności  artystycznych oraz sportowych na występach artystycznych, konkursach plastycznych, spartakiadach sportowych,
 • udział dzieci w życiu środowiska lokalnego, odwiedzanie placówek użyteczności publicznej, dzielenie się własnymi doświadczeniami i wiedzą;
 • zabieganie o notatki w prasie, prezentacja w lokalnych mediach,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • dobra współpraca z organizacjami, instytucjami oraz rodzicami.

PRIORYTETY NA LATA 2014 - 2019

Opracowanie priorytetów na lata 2014-2019 poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc dokument uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola oraz obowiązujące przepisy oświatowe. Na podstawie wyników wcześniejszych ewaluacji zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych:
 1. Zadbanie o równość startu i szans edukacyjnych naszych przedszkolaków.
 2. Promowanie form artystycznych w pracy z dziećmi – muzyczne, plastyczne, teatralne i literackie.
 3. Rozwijanie predyspozycji intelektualnych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem myślenia matematycznego.
 4. Kontynuacja działań prozdrowotnych, wynikających z faktu przynależności do Sieci Placówek Promujących Zdrowie.
 5. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, piękno, prawda, miłość, poprzez tworzenie odpowiednich warunków do rozumienia i przeżywania tych wartości.
 6. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 7. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.