KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 3 W STALOWEJ WOLI

Klauzula informacyjna RODO                                                                     
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci  jest Przedszkole nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57, 37-450 Stalowa Wola, Telefon: 15 842-33-56, Email: przedszkole3@stalowawola.pl
  2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 3 w Stalowej Woli jest Pan Mariusz Marć, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@zuzmak.com
  3. Państwa dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji procesu rekrutacji, a następnie w przypadku pozytywnego procesu rekrutacji w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa ( System Informacji Oświatowej).
  5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły  usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym na podstawie umów powierzenia oraz obowiązujących przepisów.
  6. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia Państwa dziecka do Przedszkola Państwa dane będą przetwarzane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  8. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody – jeżeli podstawą przetwarzania była przez państwa udzielona zgoda - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  10. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.