Zarządzenie Nr 6/2020

  • 07
  • May
    2020
Zarządzenie Nr 6/2020
Dyrektora Przedszkola nr 3 w Stalowej Woli
z dnia 06.05.2020r
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 3 w Stalowej Woli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 3 w Stalowej Woli w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 17 maja 2020r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr 3  w Stalowej Woli są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 3 oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                             Wanda Gajewska
                                                                                             (podpis Dyrektora)