Projekt Unijny "Przedszkolaki - Stalowiaki"

 • 17
 • Jan
  2018
PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI
Serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą
„Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”


PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

Serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą
„Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”
 
realizowanym przez Gminę Stalowa Wola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa  IX Jakość   edukacji  i  kompetencji    w  regionie,  Działanie  9.1  Rozwój  edukacji przedszkolnej
 
FINANSE
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.09.01.00-18-0035/17-00 zawartą w dniu
12 grudnia 2017 r. wynosi 595 898,20 zł, w tym:
 • 506 513,47 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • 29 794,91 zł - dofinansowanie z Budżetu Państwa,
 • 59 589,82 zł - wkład własny Gminy Stalowa Wola wniesiony w formie finansowej.
 
OKRES REALIZACJI
01.09.2017 r. - 31.08.2018 r.
 
CEL PROJEKTU
Zwiększenie w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez zwiększenie o 43 liczby miejsc przedszkolnych, podlegających pod Gminę Stalowa Wola, w stosunku do 2016 r., podniesienie kompetencji zawodowych min. 18 nauczycieli Przedszkoli
nr 3 i 18 w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i zwiększenie szans edukacyjnych min. 216 dzieci uczęszczających do tych przedszkoli poprzez bezpłatne zajęcia dodatkowe.
 
GŁÓWNE OCZEKIWANE REZULTATY
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 18os.
 • Odsetek dzieci, u których nastąpiła poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, poznawczej
  i społeczno-emocjonalnej – 80%.
 
GRUPY DOCELOWE
 • Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 18, podległe Gminie St. Wola,
 • min. 20 nauczycieli z Przedszkoli nr 3 i 18, korzystających ze szkoleń,
 • min. 216 dzieci 3-6 letnich z Przedszkoli nr 3 i 18, korzystających z zajęć dodatkowych.
 
GŁÓWNE ZADANIA
 
ZADANIE 1
Utworzenie i dofinansowanie od IX 2017 r. do VIII 2018 r. kosztów funkcjonowania 2 nowych grup przedszkolnych dla 43 dzieci (1 grupa dla 25 os. w Przedszkolu nr 3 i 1 grupa dla 18 os. w Przedszkolu nr 18). W ramach zadania powyższe przedszkola zostaną doposażone w:
 • sprzęt TIK (interaktywna podłoga, stolik interaktywny, tablica interaktywna z projektorem na podstawie jezdnej, laptop, nagłośnienie),
 • pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi w nowych grupach przedszkolnych,
 • nowe urządzenia zabawowe i trampoliny na placach zabaw.
ZADANIE 2
Realizacja w Przedszkolu nr 3 i 18, w okresie od II do VI 2018 r., w godzinach pracy przedszkoli, ale poza bezpłatnym czasem ich funkcjonowania (tzn. po godz. 13.00), bezpłatnych, dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, w tym zajęć:
 
 • LOGOPEDYCZNYCH - Zajęcia terapeutyczne, niwelujące zdiagnozowane deficyty dziecka. Prowadzone będą z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, wspierających rozwój mowy, zakupionych w ramach projektu.
 • Liczba uczestników - min. 10 dzieci, uczęszczających do utworzonych w 2017 r. nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu nr 3 i 18
 • Liczba grup - 8 grup (7 grup w Przedszkolu nr 3 i 1 grupa w Przedszkolu nr 18)
 • Liczebność grupy – 1-2 osoby
 • Czas trwania zajęć, przypadający na grupę – 5 godzin (1 grupa x 0,25h x 20 zajęć)
 • Częstotliwość zajęć - średnio 1 raz w tygodniu
 • Wykonawca zajęć – logopedzi zatrudnieni w przedszkolu
 • MAŁY KONSTRUKTOR - Warsztaty konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków edukacyjnych np. typu LEGO, kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie umiejętności technicznych (pierwsze umiejętności naukowe i inżynierskie), rozwijających motorykę małą, umiejętności pracy
  w grupie, słuchania i mówienia (tworzenie opowieści w oparciu o budowle z klocków), wyobraźnię, koncentrację, kreatywność, umiejętność prezentowania swojej pracy. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu (klocki edukacyjne np. typu LEGO z kartami aktywności dla dzieci i inspiracjami dla nauczycieli).
 • Liczba uczestników - min. 216 dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 3 lub 18
 • Liczba grup - 11 grup (5 grup w Przedszkolu nr 3 i 6 grup w Przedszkolu nr 18)
 • Liczebność grupy - potencjalnie cała grupa przedszkolna: 18-26os. w zależności od liczby dzieci w danej grupie przedszkolnej
 • Czas zajęć, przypadający na grupę - 10 godz. (1 grupa x 0,5h x 20 zajęć)
 • Częstotliwość zajęć - średnio 1 raz w tygodniu
 • Wykonawca zajęć – podmiot zewnętrzny doświadczony w realizacji podobnego typu zajęć, przy wsparciu nauczycieli Przedszkoli nr 3 i 18
 • MAŁY ODKRYWCA - Warsztaty o tematyce przyrodniczej, w tym ekologicznej, połączone z mini laboratoriami (elementy przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki na prostym poziomie). Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, umożliwiających wykonywanie doświadczeń z przyrody.
 • Liczba uczestników - min. 216 dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 3 lub 18
 • Liczba grup - 11 grup (5 grup w Przedszkolu nr 3 i 6 grup w Przedszkolu nr 18)
 • Liczebność grupy - potencjalnie cała grupa przedszkolna: 18-26os. w zależności od liczby dzieci w danej grupie przedszkolnej
 • Czas zajęć, przypadający na grupę - 10 godz. (1 grupa x 0,5h x 20 zajęć)
 • Częstotliwość zajęć - średnio 1 raz w tygodniu
 • Wykonawca zajęć – podmiot zewnętrzny doświadczony w realizacji podobnego typu zajęć przy wsparciu nauczycieli Przedszkoli nr 3 i 18
ZADANIE 3
Realizacja w okresie od II do V 2018 r. bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe
i cyfrowe min. 20 nauczycieli z Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 18 - 2 grupy (10-12 os.) x 4 szkolenia pt.:
 • Realizacja w przedszkolu zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z wykorzystaniem klocków edukacyjnych (6 godz.),
 • Realizacja zajęć w przedszkolu z wykorzystaniem doświadczeń (12 godz.),
 • TIK w nauczaniu (12 godz.),
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (12 godz.).
 
ZAPEWNIAMY:
 • Lepsze przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 • Profilaktykę i terapię zaburzeń, nieprawidłowości rozwoju mowy dziecka.
 • Realizację wsparcia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczestników.
 
POSTĘPY
 • Dla każdego dziecka, biorącego udział w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu, prowadzona jest karta informacyjna wypełniana na początku i na koniec zajęć (kopię otrzymują rodzice), wskazująca w zależności od rodzaju zajęć, w jakich dziecko brało udział, na:
 • stan rozwoju mowy,
 • poziom rozwoju kompetencji kluczowych naukowo-technicznych,
 • poziom rozwoju kompetencji kluczowych społecznych.
 • Zapewniamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nauczycieli, którzy uzyskali min. 80% pkt z testu końcowego na szkoleniu realizowanym w ramach projektu.
 
WARTOŚĆ DODANA – DODATKOWE EFEKTY PROJEKTU
 • Zwiększenie świadomości rodziców na temat poziomu rozwoju mowy dziecka, rozwoju kompetencji kluczowych naukowo-technicznych i społecznych.
 • Zajęcia dodatkowe realizowane są przy współpracy z nauczycielami Przedszkola nr 3 i 18, co pozwoli na kontynuowanie podobnego typu działań, w czasie bieżącej pracy przedszkoli także po zakończeniu projektu.
 
REKRUTACJA
Rekrutacja na zajęcia dodatkowe dla dzieci i szkolenia dla nauczycieli prowadzona będzie
w okresie od 17 do 26 stycznia 2018 r., zgodnie z Regulaminem Rekrutacji oraz zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje o rekrutacji można także uzyskać u Dyrektorów Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 18, podległych Gminie Stalowa Wola, do których należy złożyć wymagane Regulaminem dokumenty rekrutacyjne.
 
Wzory dokumentów rekrutacyjnych:
 • Regulamin Rekrutacji – pobierz plik
 • Dokumenty Rekrutacyjne na zajęcia dodatkowe dla dzieci – pobierz plik
 • Dokumenty Rekrutacyjne na szkolenia dla nauczycieli – pobierz plik
 
INFORMACJE O PROJEKCIE
URZĄD MIASTA STALOWA WOLA
ul. Wolności 9, pok. nr 34
37 - 450 Stalowa Wola
tel. 15 643 35 82
asiwek@stalowawola.pl
aciba@stalowawola.pl
mturek@stalowawola.pl
Osoby do kontaktu: Arleta Siwek, Anna Ciba, Monika Turek
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE