Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

 • 01
 • Jun
  2020
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) - RODO  informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 57,  w Stalowej Woli  reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
 1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan adw. Łukasz Doliński (lukasz@adwokatdolinski.pl).
 2. Państwa dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania) przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO
  w związku z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych
  i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, chyba że inny termin wynikał będzie
  z przepisów szczególnych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług placówki. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do placówki.
 
Dyrektor
Wanda Gajewska