Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji uczniów do Przedszkola Nr 3

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1)  informujemy, że:
 
ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych do przeprowadzenia rekrutacji jest Przedszkole Nr 3 z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57, 37-450 Stalowa Wola.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli, z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: lukasz@adwokatdolinski.pl lub listownie na adres Przedszkola Nr 3.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do Przedszkola Nr 3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.: Rozdział 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane w imieniu administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych do czasu zakończenia edukacji dziecka w  Przedszkolu.

PRAWO DOSTĘPU
 1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia danych. Przy czym wniesienie żądania  do usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji. Ponadto przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO

PRAWO DO SKARGI
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.
 1. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (Oznacza to, że w trakcie rekrutacji nie tworzy się profili kandydatów oraz, że żadne decyzje o przyjęciu do Przedszkola nie zapadają automatycznie).
 2. Państwa  dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIE DANYCH DO WYKONANIA UMOWY
 
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze zm.) informuję, że:
 
ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 33 56, e-mail: przedszkole3@poczta.onet.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli,  z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: lukasz@adwokatdolinski.pl lub listownie na adres Przedszkola Nr 3.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane w imieniu administratora.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania umowy,  a następnie zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

PRAWO DOSTĘPU
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo: do uzyskania kopii tych danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWO DO SKARGI
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia                  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 3 W STALOWEJ WOLI
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018r.


ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz wychowanków jest Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Poniatowskiego 57, 37-450 Stalowa Wola. Telefon: 15 842 33 56, e-mail: przedszkole3@poczta.onet.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 3 mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - p. Łukaszem Dolińskim pod adresem email: – lukasz@adwokatdolinski.pl lub listownie na adres Przedszkola Nr 3.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Informujemy, że Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2198), na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.59 ze zm.), na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie informacji oświatowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.) w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
Państwa dane osobowe oraz wychowanków przetwarzane są także w związku z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Przetwarzanie danych osobowych w tych celach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. udzielonej zgody przez osoby, których dane dotyczą lub ich opiekunów  prawnych w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Dane osobowe przetwarzamy również w celu zatrudnienia pracowników zgodnie  z przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku rozliczenia należności z tego tytułu podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.                                                                                              
Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty uprawnione do uzyskania  danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być również udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola usługi, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane w imieniu administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a następnie zgodnie z przepisami o archiwizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.)

PRAWO DOSTĘPU
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do momentu jej wycofania.
 2. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy, podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do jej zawarcia. Konsekwencją niepodania wymaganych danych, będzie brak możliwości zawarcia z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów.
 4. Nie przekazujemy danych osobowych poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

                                                                                  Dyrektor Przedszkola
Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. robienie na przedszkolnych uroczystościach zdjęć, filmów, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby (w tym dziecka) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

 
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1)  informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego jest Przedszkole Nr 3 z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57,     37-450 Stalowa Wola.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli, z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: lukasz@adwokatdolinski.pl lub listownie na adres Przedszkola Nr 3.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodziców i pracowników Placówki, a także ochrony mienia należącego
  do Przedszkola, na obszarze monitorowanym (teren wokół budynku, wejścia i wyjścia z placówki. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, szatni i przebieralni.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.: art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • art.6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane w imieniu administratora. Są to przede wszystkim dostawcy sprzętu i oprogramowania w niezbędnym zakresie, bądź ewentualnie firmy ochroniarskie, których pracownicy mogą mieć dostęp do monitoringu w ramach wykonywania umowy dotyczącej ochrony osób i mienia.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 1. Nagrania obrazu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 21 dni od dnia nagrania. Po upływie tego terminu ulegają automatycznemu usunięciu - nadpisaniu.
 

PRAWO DOSTĘPU
 1. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 2. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie art. 21 RODO.
 3. Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu można dokonać w Sekretariacie Przedszkola Nr 3.

PRAWO DO SKARGI
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Państwa  dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.